Indriya Sthana

गोमयचूर्णीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 12 अथातो गोमयचूर्णीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

अणुज्योतीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 11 अथातोऽणुज्योतीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह स्माह… Read More

सद्योमरणीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 10 अथातः सद्योमरणीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

यस्यश्यावनिमित्तीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 9 अथातो यस्यश्यावनिमित्तीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

अवाक्शिरसीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 8 अथातोऽवाक्शिरसीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः१इति ह स्माह भगवानात्रेयः… Read More

कतमानिशरीरीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 6 प्रातः कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

इन्द्रियानीकमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 4 अथात इन्द्रियानीकमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

परिमर्शनीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 3 अथातः परिमर्शनीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

पन्नरूपीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 7 अथातः पन्नरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

पूर्वरूपीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 5 अथातः पूर्वरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More