Chapter 5

Charak Samhita – मात्राशितीयोऽध्यायः

Sutra Sthana - Chapter 5 { स्वास्थ्य चतुष्क } अथातो मात्राशितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः||१||इति ह स्माह भगवानात्रेयः||२|| मात्राशी स्यात्|आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी||३|| यावद्ध्यस्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं यथाकालं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति||४|| तत्र शालिषष्टिकमुद्गलावकपिञ्जलैणशशशरभशम्बरादीन्याहारद्रव्याणि  प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति|तथा पिष्टेक्षुक्षीरविकृतितिलमाषानूपौदकपिशितादीन्याहारद्रव्याणि  प्रकृतिगुरूण्यपि मात्रामेवापेक्षन्ते||५||… Read More