chapter 10

सद्योमरणीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 10 अथातः सद्योमरणीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

Charak Samhita – महाचतुष्पादमध्याय

Photo by Arulonline on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 10 { निर्देश चतुष्क } {महाचतुष्पादमध्याय}… Read More