chapter 11

अणुज्योतीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 11 अथातोऽणुज्योतीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह स्माह… Read More