chapter 12

गोमयचूर्णीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 12 अथातो गोमयचूर्णीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More