chapter 4

महती गर्भावक्रान्ति शारीर अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Sharira Sthana – Chapter 4 अथातो महतीं गर्भावक्रान्तिं शारीरं व्याख्यास्यामः… Read More

इन्द्रियानीकमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 4 अथात इन्द्रियानीकमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More