chapter 5

पुरुषविचय शारीर अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Sharira Sthana – Chapter 5 अथातः पुरुषविचयं शारीरं व्याख्यास्यामः १इति… Read More

पूर्वरूपीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 5 अथातः पूर्वरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More