charaka samhita

जातिसूत्रीय शारीर अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Sharira Sthana – Chapter 8 अथातो जातिसूत्रीयं शारीरं व्याख्यास्यामः १इति… Read More

शरीरसंख्या शारीरं अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Sharira Sthana – Chapter 7 अथातः शरीरसंख्याशारीरं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

पन्नरूपीयमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Pixabay on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 7 अथातः पन्नरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

पुष्पितकमिन्द्रिय अध्यायः– Charak Samhita

Photo by Arulonline on Pexels.com Indriya Sthana – Chapter 2 अथातः पुष्पितकमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

Charaka Samhita –– अर्थेदशमहामूलीयमध्याय

Photo by Arulonline on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 30 {अर्थेदशमहामूलीयमध्याय} अथातोऽर्थेदशमहामूलीयमध्यायं व्याख्यास्यामः १इति ह… Read More

Charaka samhita –– अन्नपानविधिमध्याय

Photo by Pixabay on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 27 { अन्नपान चतुष्क } {अन्नपानविधिमध्याय… Read More

Charaka samhita –लङ्घनबृंहणीयमध्याय

Photo by Arulonline on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 22 {योजना चतुष्क } {लङ्घनबृंहणीयमध्याय} अथातो… Read More

Charak Samhita – महारोगाध्याय

Photo by Arulonline on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 20 {रोग चतुष्क} { महारोगाध्याय} अथातो… Read More

Charak Samhita –ऽष्टोदरीयमध्याय

Photo by Pixabay on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 19 {रोग चतुष्क } {ऽष्टोदरीयमध्याय} अथातोऽष्टोदरीयमध्यायं… Read More

Charak Samhita –स्वेदाध्याय

Photo by Arulonline on Pexels.com Sutra Sthana – Chapter 14 { क्रिया चतुष्क } {स्वेदाध्याय}… Read More